Becamex Bình Phước Giai Đoạn III
Vị trí: Quốc Lộ 14
Diện tích: 5x25, 5x30, 5x40, 12x30

Becamex Bình Phước Giai Đoạn II
Vị trí: Quốc Lộ 14
Diện tích: 5x25, 5x30, 5x40, 12x30

Becamex Bình Phước Giai Đoạn I
Vị trí: Quốc Lộ 14
Diện tích: 5x25, 5x30, 5x40, 12x30

Dự án2021-11-28T04:33:54+07:00

DỰ ÁN
ĐANG TRIỂN KHAI